• baş_banner

K-TEC170 Adaty plastmassa sanjym galyplaýjy maşyn

K-TEC170 Adaty plastmassa sanjym galyplaýjy maşyn

Gysga düşündiriş:

● Tutuşlygyna ýapylan dizaýn -okary howpsuzlyk

Ie Galstuklaryň arasyndaky has uly giňişlik Uýgunlaşma

● Döwrebap dolandyryş tehnologiýasy, dünýä belli markalaryň gözegçisi
çalt jogap tizligi, işlemek aňsat

● Takyk gysgyç bölümi, 5 bal tirsegini we gidrawliki kabul ediň
mehaniki hereketlendiriji tehnologiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

k-tec (2)

K-TEC seriýasy

164

PHOENIX seriýasy

KTEC

Gury seriýalar

166

Sandyk seriýasy

k-tec (1)

Bakelite seriýasy

165

PET seriýasy

k-tec (3)

Kameleon seriýasy

Önümiň artykmaçlyklary

● Dünýä belli markalaryň elektrik bölekleriDurnuk iş

Perokary öndürijilikli sanjym bölümiIki silindrli sanjym ulgamy, ýokarysanjym netijeliligi gözegçiligi iň ýokary derejä ýetirýärtakyklyk

172
171

Önümiň beýany

1

GÖRNÜŞ BÖLÜMI

Ie Galstuk çyzgysy gaty gaty hrom örtügini gaýtadan işleýär.
Adjust Düzülip bilinýän süýümli blok blok gurluşy bilen.
● Awtomatlaşdyrylan merkezleşdirilen ýaglaýyş ulgamy.
G Sgnchronous dişli galyplary sazlamak.
Th Zyňylýan bloky birleşdirýän datçik aýaklary.
Str Gurluşyň optimizasiýasy dizaýny opening açylyş gysgyjy we
çalt we ýylmanak ýapylýar.

2

INJEKSIYA BIRLEŞIGI

Guide Iki gezek ýol görkeziji bar, sanjym tehnologiýasyny gowulandyryň.
Sc Nurbat üçin ýokary tizlikli gidrawlik hereketlendiriji.
Ver Dikligine ýykylýan nurbat barreli çalyşmagy aňsatlaşdyrýar.
● Sanjym, basyşy ýapyk görnüşli gözegçilik we takyk arka
basyşa gözegçilik.
● -okary güýçli mehaniki gurluş dizaýny, dowamly takyklygy saklaň.
● Pes tizlikli we ýokary torkly gidrawlik hereketlendiriji hereketlendiriji nurbat aýlanyşy,
plastmassanyň ajaýyp öndürijiligi.
Sc Nurbatlaryň optimal dizaýny, çig malyň giň görnüşi.

3

GIDRAULIK UNIT

Ta Taýwanyň klapan öndürmek tehnologiýasyny kabul etmek
International Halkara howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýän gidrawliki zynjyr
Stable Durnukly we ygtybarly hyzmat etmek üçin kebşirleýji turba ýok
Oil Nebitiň temperaturasyny awtomatiki okaň
International Halkara belli gidrawlik komponentlerini kabul ediň

ketc (1)
ketc (3)
ketc (2)

4

ELEKTRIK ulgam

Multiple Birnäçe dil üçin goldaw.
Double Iki ýadroly mikroprosessorly ulgam ony ýokary tizlikli, seslere garşy, az energiýa sarp edýär.
● USB interfeýsi täzelenip ýa-da ätiýaçlyk ulgamy bolup biler
parametrleri.
● Içerki barlag Ethernet interfeýsi, amatly
baglanyşyk.
Page Sahypa teklipleri, üpjün etmek ýaly akylly howpsuzlyk aýratynlyklary
hyzmat ediş maslahatlary we kepillik.
● Sanjym basyşy, tizlik, gutarmak we basyş egrisini saklamak
grafiki görkez.
Duýduryşy üýtgetmek üçin 120 topar we 120 topar bilen
ýazgy funksiýasy.

● Kompýuteriň öz-özüni barlamak funksiýasy we mehaniki näsazlyk
duýduryş.
Online Onlaýn analog giriş mümkinçiligini berýän I / O simulýasiýa mümkinçilikleri
we çykyş nokatlary.
Multiple Birnäçe enjamyň bir wagtda gözegçiligini goldaýar
ofis kompýuteriniň üsti bilen, korporatiw dolandyryjylar edip bilerler.
önümçilik prosesine, önümçiligine görä tapawutlanýar
çeşmeleri meýilleşdirmek.
● Ulanyjy üçin amatly dizaýn düzüliş manipulýasiýasy.
● Servo sürüjileri dürli dolandyryş usullaryna ýetip bilerler
sanly gözegçilik we analog gözegçilik.
Standard Adaty ýaly birnäçe ýapyk görnüşli gözegçilik enjamy
geçiriş tertibi elektrik göz, analitik elektrik göz, tizlik
elektrik göz we ş.m.

ktec
174

5

Aýratynlyklar

Ajaýyp galyplar gymmaty ýokarlandyrýar

Servo sürmek ulgamy basyşy we ýakyn aýlaw gözegçiligi astynda;we adaty sanjym galyplary bilen deňeşdirilende, onuň galyplaýyş takyklygy ep-esli gowulaşýar.

Çalt jogap

“Servo” sürüjisi çalt jogap berýär, çalt başlangyç wagty adaty sanjym bilen deňeşdirilende 50% ýokarlanýar.

Performanceokary öndürijilikV daşky gurşawy goramak

Doly enjam aýratynlyklary.Iow işleýiş sesi, hatda Iow tizligi bilen işleýän wagtynda has ýuwaş.

Dowamly ýag temperaturasy

Artykmaç yssynyň öňüni almak üçin motor çykaryjy gidrawlik ýagy proporsional hyzmat ediň.Sowuklamazdanam ep-esli suw tygşytlamagy gazanyp biler.

Uly energiýa tygşytlamak

Şol şertlerde adaty yzygiderli nasos sanjym galyplary bilen deňeşdirilende 20% -80% energiýa tygşytlap biler.

6

HYZMAT ÜPJÜNÇILIGI

Customer Müşderi üçin tehnologiki goldaw bilen bst çözgütlerini üpjün ediň
Customer Müşderiden has giňişleýin talaplary alyň
Customer Müşderi üçin iň oňat warianty saýlaň.
Customer Müşderä iň oňat maşynlaryň ululygyny saýlamaga kömek ediň
The Müşderä kömekçi maşynlar üçin çözgütleri bermäge kömek ediň.
Customer Müşderä elektrik / howa / suw täsirini dizaýn ediň 、
müşderi zawody.
Customer Müşderä iň oňat ýörite çözgütleri beriň.
Quality Gowy hilli maşynlary müşderä wagtynda gowşurmak.We
müşderi inerenerini we işçilerini taýýarlamak.
Times Wagtlaýyn gowşurmak.
Machines Gurnama maşynlary we sazlamak mugt.
The Inerener we işçileri mugt taýýarlamak.
● Khli KONGER maşynlaryny hyzmaty maşynlarda bereris
bütin durmuş.
All Müşderiler üçin bölekleri taýýarlady.

186
185

7

KORPORAT ŞAHYRY

şahadatnama
şahadatnama
şahadatnama
şahadatnama
şahadatnama
şahadatnama

100-270ton Sarp ediji elektronikasynyň sanjym galyplaýjy enjamy

Aýratynlyk

Aýratynlyk CN K-TEC100 K-TEC120 K-TEC140 K-TEC170 K-TEC230 K-TEC270
VB cm³ 358 450 473 633 824 1085
A B C A B C A B C A B C A B C A B C
Buraw diametri mm 35 38 42 35 38 42 38 42 45 42 45 50 45 50 55 50 55 60
Nurbat L / D gatnaşygy L / D. 22.8 21 19 22.8 21 19 22.1 20 18.7 23.5 22 19.8 23.4 21 19.1 25.2 22.9 21
Atyş göwrümi cm³ 163 192 235 163 192 235 226 277 318 311 357 441 397 490 593 530 641 763
Sanjym agramy (PS) g 148 175 213 148 175 214 206 252 289 283 325 401 362 446 540 482 583 694
njection bahasy cm³ / s 90 104 128 92 108 130 94 115 132 138 160 196 124 154 186 187 227 270
njection basyş MPa 219 186 158 219 186 158 209 171 149 203 177 143 207 168 138 205 169 142
Buraw tizligi rpm 205 220 220 200 175 185
Berkidiji güýç KN 1000 1200 1400 1700 2300 2700
Urmagy üýtgediň mm 350 360 380 435 475 540
Galstuklaryň arasyndaky boşluk (WxH) mm 370X370 410X410 420X420 460X460 520X520 570X570
Maks Mold Height mm 380 430 450 520 530 580
Min.Mald beýikligi mm 150 160 160 180 200 200
Ejektor urmagy mm 100 100 120 135 140 150
Ejektor Tonnoge KN 30 30 50 50 70 70
Iň ýokary basyş MPa 16 16 16 16 16 16
Motor güýji KW 11 14 14 21 28 36
Ateryladyjy güýji KW 7.55 755 9.3 12.3 148 168
Moçiniň ölçegi m 4.2X1.2X1.79 4.4x1.2X1.8 4.48X1.33X1.90 5.18X1.40X2.12 5.58X1.50x2.4 6.0X1.60X2.25
OilTank kuwwaty L 190 220 270 300 300 380
Maşyn agramy tom 3.5 38 4.3 6 7 8.5

TEMPLATE SIZE

Snipaste_2022-10-28_18-56-02

Snipaste_2022-10-28_18-57-33

K-TEC100

Snipaste_2022-10-28_18-56-12

Snipaste_2022-10-28_18-57-41

K-TEC120

Snipaste_2022-10-28_18-56-19

Snipaste_2022-10-28_18-57-50

K-TEC140

Snipaste_2022-10-28_18-56-28

Snipaste_2022-10-28_18-57-58

K-TEC170

Snipaste_2022-10-28_18-56-36

Snipaste_2022-10-28_18-58-06

K-TEC230

Snipaste_2022-10-28_18-56-44

Snipaste_2022-10-28_18-58-12

K-TEC270

310-500ton gaplama we lukmançylyk önümleri sanjym galyplaýjy maşyn

Aýratynlyk

Aýratynlyk CN K-TEC310 K-TEC320 K-TEC360 K-TEC400 K-TEC450 K-TEC500
VB cma 1354 1354 2418 2418 2987 2987
A B C A B C A B C A B C A B C A B C
Buraw diametri mm 55 60 65 55 60 65 65 70 75 65 70 75 70 75 80 70 75 80
Nurbat L / D gatnaşygy L / D. 22.9 21 19.4 22.9 21 19.4 22.5 21 19.6 22.6 21 19.6 22 20.5 19.2 22 20.5 19.2
Atyş göwrümi cm³ 677 805 945 677 805 945 1161 1347 1546 1161 1347 1546 1500 1723 1960 1500 1723 1960
Sanjym agramy (PS) g 616 733 860 616 733 860 1057 1226 1407 1057 1226 1407 1365 1568 1784 1365 1568 1784
njection bahasy cm³ / s 2235 266 312.2 2235 266 312.2 337 368 422 337 368 422 335 384 437 335 384 437
njection basyş MPa 200 168 143 200 168 143 208 179.6 156 208 179 156 199 173 152 199 173 152
Buraw tizligi rpm 185 185 155 155 150 150
Berkidiji güýç KN 3100 3200 3600 4000 4500 5000
Urmagy üýtgediň mm 590 615 615 740 740 840
Galstuklaryň arasyndaky boşluk (WxH) mm 615X615 670X650 670X650 760X730 760X730 830X800
Maks Mold Height mm 630 680 680 780 780 830
Min.Mald Height mm 200 250 250 280 280 350
Ejektor urmagy mm 150 160 160 200 200 240
Ejektor Tonnoge KN 30 100 100 150 150 150
Maks.Nasos basyşy MPa 16 16 16 16 16 16
Motor güýji KW 36 36 43 43 56 56
Ateryladyjy güýji KW 18.3 18.3 246 24.6 28.7 28.7
Moçiniň ölçegi m 6.2X1.66X2.3 7.1X1.84X2.34 7.1X1.84X2.34 7.54X1.88X2.41 7.84X1.92X2.41 8.54X2.05X2.3
OilTank kuwwaty L 380 450 600 650 700 700
Maşyn agramy tom 9 115 12.5 15 s 15.4 18

TEMPLATE SIZE

Snipaste_2022-10-28_19-16-14

Snipaste_2022-10-28_19-17-53

K-TEC310

Snipaste_2022-10-28_19-16-28

Snipaste_2022-10-28_19-18-08

K-TEC320

Snipaste_2022-10-28_19-16-36

Snipaste_2022-10-28_19-18-15

K-TEC360

Snipaste_2022-10-28_19-16-49

Snipaste_2022-10-28_19-18-26

K-TEC400

Snipaste_2022-10-28_19-17-00

Snipaste_2022-10-28_19-18-35

K-TEC450

Snipaste_2022-10-28_19-17-11

Snipaste_2022-10-28_19-18-45

K-TEC500

530-1400ton Senagat we raýat üpjünçiligi sanjym galyplaýjy maşyn

Aýratynlyk

Aýratynlyk CN K-TEC530 K-TEC650 K-TEC800 K-TEC1000 K-TEC1200 K-TEC1400
VB cm³ 4155 4680 5706 6353 9792 13060
A B C A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
Buraw diametri mm 80 85 90 90 95 100 105 90 95 105 110 90 100 110 115 110 115 120 125 110 120 130 140
Nurbat L / D gatnaşygy L / D. 22.3 21 19.8 20.4 19.4 18.4 175 23.2 22 19.9 19 25.5 23 20.9 20 23 22 21 20.2 25.7 24 22 20
Atyş göwrümi cm³ 2210 2495 2797 2544 2835 3141 3663 2926 3260 3983 4371 2920 3610 4369 4778 5270 5760 6272 6805 627 7463 8759 10158
Sanjym agramy (PS) g 2011-nji ýyl 2270 2545 2315 2580 2858 3I51 2663 2967 3624 3978 2670 3300 3980 4325 4796 5242 5707 6193 5706 6791 7970 9243
njection bahasy cm³ / s 442 499 560 552 612 679 748 574 640 781 858 580 717 867 948 793 867 944 1024 8I5 970 1138 1320
njection basyş MPa 188 167 149 184 165 149 135 195 175 143 130 216 176 146 133 186 170 156 144 208 175 150 129
Buraw tizligi rpm 120 145 125 100 90 90
Berkidiji güýç KN 5300 6500 8000 100000 12000 14000
Urmagy üýtgediň mm 840 900 1000 1100 1250 1350
Galstuklaryň arasyndaky boşluk (WxH) mm 830X800 925X875 1020X970 1125X1085 1180X100 1310X1300
Maks Mold Height mm 830 900 960 1100 1250 1400
Min.Mald beýikligi mm 350 350 400 500 500 600
Ejektor urmagy mm 240 295 300 335 325 360
Ejektor Tonnoge KN 150 150 210 216 245 260
Iň ýokary basyş MPa 16 16 16 16 16 16
Motor güýji KW 28 + 36 43 + 36 43 + 56 43 + 56 56 + 56 43 + 43 + 43
Ateryladyjy güýji KW 32.6 46 54.3 59 661 86
Moçiniň ölçegi m 8.74X20.5X2.3 10.2X2.24X2.71 11.8X2.24X2.71 12.1X2.64X3 12.54X2.66X3.27 15.2X3X4.13
OilTank kuwwaty L 800 1100 1200 1400 2100 2900
Maşyn agramy tom 20 28 37 48 55 90

TEMPLATE SIZE

Snipaste_2022-10-28_19-26-34

Snipaste_2022-10-28_19-39-58

K-TEC530

Snipaste_2022-10-28_19-26-42

Snipaste_2022-10-28_19-40-06

K-TEC650

Snipaste_2022-10-28_19-26-50

Snipaste_2022-10-28_19-40-13

K-TEC800

Snipaste_2022-10-28_19-26-59

Snipaste_2022-10-28_19-40-22

K-TEC1000

Snipaste_2022-10-28_19-27-06

Snipaste_2022-10-28_19-40-28

K-TEC1200

Snipaste_2022-10-28_19-27-13

Snipaste_2022-10-28_19-40-34

K-TEC1400


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň