• baş_banner

Satuwdan soň hyzmat

Satuwdan soň hyzmat

Hyzmat wadasy

1 、 FOC uzakdan kömek :

In engineenerleri ýa-da operatorlary gurmak, synagdan geçirmek we tälim bermek üçin mugt

2、24 sagat hyzmaty :

Hyzmat gerek bolsa, diňe kompaniýamyza we agentimize 24 sagat gyzgyn telefonyna jaň ediň.Hyzmat we tehnologiki goldawy gysga wagtyň içinde üpjün ederis.

3 、 Beýlekiler hyzmaty :

Garantiýa 12 aý
KONGER maşynlarynyň kepilligi 12 aý bolar (nurbat we barrel, aňsat döwülen bölekleri hem goşmaýar, gollanma bilen döwülmezden).

Return Yzyna gaýdyp gelmek
Hyzmat inersenerlerimiz, enjamy düýpli abatlamak we tehniki hyzmat etmek ýaly enjamyňyza yzygiderli gaýdyp gelerler, enjam ulanylanda soraglaryňyza jogap berer we enjamy ulananyňyz barada kompaniýa jogap berer.

Machines Bütin ömrüň maşynlary üçin hyzmat
KONGER maşynlarynyň hemmesini maşynlar üçin bütin ömrüne bereris.

Hyzmat artykmaçlygy

1 sales Satuwdan öň hyzmat :

Bst çözgütlerini müşderi üçin tehnologiki goldaw bilen üpjün ediň.
Müşderiden has giňişleýin talaplary alyň.
Müşderä iň oňat maşynlaryň ululygyny saýlamaga kömek ediň.
Müşderi üçin iň oňat warianty saýlaň.
Müşderä kömekçi maşynlar üçin çözgütleri bermäge kömek ediň.
Müşderi zawodynda elektrik / howa / suw täsirini dizaýn etmäge kömek ediň.
Müşderä iň oňat ýörite çözgütleri beriň.

2 sales Hyzmatdan has satuw :
Müşderä gowy hilli maşynlary wagtynda gowşurmak.Müşderi inerenerini we işçilerini taýýarlamak.
Wagtlaýyn eltip bermek.
Gurnama maşynlary we sazlamak mugt.
Inerener we işçileri mugt taýýarlamak.

3 、 KONGER maşynlarynyň hemmesini ömrüň dowamynda maşynlarda bereris.

4 all allhli müşderi üçin bölekleri taýýarlady.

5 the Işçileri yzarlamak bilen mugt tehnologiki goldaw.