• baş_banner

K-TEC170 Adaty plastmassa sanjym galyplaýjy maşyn

K-TEC170 Adaty plastmassa sanjym galyplaýjy maşyn

Gysga düşündiriş:

● Tutuşlygyna ýapylan dizaýn -okary howpsuzlyk

Ie Galstuklaryň arasyndaky has uly giňişlik Uýgunlaşma

● Döwrebap dolandyryş tehnologiýasy, dünýä belli markalaryň gözegçisi
çalt jogap tizligi, işlemek aňsat

● Takyk gysgyç bölümi, 5 bal tirsegini we gidrawliki kabul ediň
mehaniki hereketlendiriji tehnologiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

k-tec (2)

K-TEC seriýasy

164

PHOENIX seriýasy

KTEC

Gury seriýalar

166

Sandyk seriýasy

k-tec (1)

Bakelite seriýasy

165

PET seriýasy

k-tec (3)

Kameleon seriýasy

Önümiň artykmaçlyklary

● Dünýä belli markalaryň elektrik bölekleriDurnuk iş

Perokary öndürijilikli sanjym bölümiIki silindrli sanjym ulgamy, ýokarysanjym netijeliligi gözegçiligi iň ýokary derejä ýetirýärtakyklyk

172
171

Önümiň beýany

1

GÖRNÜŞ BÖLÜMI

Ie Galstuk çyzgysy gaty gaty hrom örtügini gaýtadan işleýär.
Adjust Düzülip bilinýän süýümli blok blok gurluşy bilen.
● Awtomatlaşdyrylan merkezleşdirilen ýaglaýyş ulgamy.
G Sgnchronous dişli galyplary sazlamak.
Th Zyňylýan bloky birleşdirýän datçik aýaklary.
Str Gurluşyň optimizasiýasy dizaýny opening açylyş gysgyjy we
çalt we ýylmanak ýapylýar.

2

INJEKSIYA BIRLEŞIGI

Guide Iki gezek ýol görkeziji bar, sanjym tehnologiýasyny gowulandyryň.
Sc Nurbat üçin ýokary tizlikli gidrawlik hereketlendiriji.
Ver Dikligine ýykylýan nurbat barreli çalyşmagy aňsatlaşdyrýar.
● Sanjym, basyşy ýapyk görnüşli gözegçilik we takyk arka
basyşa gözegçilik.
● -okary güýçli mehaniki gurluş dizaýny, dowamly takyklygy saklaň.
● Pes tizlikli we ýokary torkly gidrawlik hereketlendiriji hereketlendiriji nurbat aýlanyşy,
plastmassanyň ajaýyp öndürijiligi.
Sc Nurbatlaryň optimal dizaýny, çig malyň giň görnüşi.

3

GIDRAULIK UNIT

Ta Taýwanyň klapan öndürmek tehnologiýasyny kabul etmek
International Halkara howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýän gidrawliki zynjyr
Stable Durnukly we ygtybarly hyzmat etmek üçin kebşirleýji turba ýok
Oil Nebitiň temperaturasyny awtomatiki okaň
International Halkara belli gidrawlik komponentlerini kabul ediň

ketc (1)
ketc (3)
ketc (2)

4

ELEKTRIK ulgam

Multiple Birnäçe dil üçin goldaw.
Double Iki ýadroly mikroprosessorly ulgam ony ýokary tizlikli, seslere garşy, az energiýa sarp edýär.
● USB interfeýsi täzelenip ýa-da ätiýaçlyk ulgamy bolup biler
parametrleri.
● Içerki barlag Ethernet interfeýsi, amatly
baglanyşyk.
Page Sahypa teklipleri, üpjün etmek ýaly akylly howpsuzlyk aýratynlyklary
hyzmat ediş maslahatlary we kepillik.
● Sanjym basyşy, tizlik, gutarmak we basyş egrisini saklamak
grafiki görkez.
Duýduryşy üýtgetmek üçin 120 topar we 120 topar bilen
ýazgy funksiýasy.

● Kompýuteriň öz-özüni barlamak funksiýasy we mehaniki näsazlyk
duýduryş.
Online Onlaýn analog giriş mümkinçiligini berýän I / O simulýasiýa mümkinçilikleri
we çykyş nokatlary.
Multiple Birnäçe enjamyň bir wagtda gözegçiligini goldaýar
ofis kompýuteriniň üsti bilen, korporatiw dolandyryjylar edip bilerler.
önümçilik prosesine, önümçiligine görä tapawutlanýar
çeşmeleri meýilleşdirmek.
● Ulanyjy üçin amatly dizaýn düzüliş manipulýasiýasy.
● Servo sürüjileri dürli dolandyryş usullaryna ýetip bilerler
sanly gözegçilik we analog gözegçilik.
Standard Adaty ýaly birnäçe ýapyk görnüşli gözegçilik enjamy
geçiriş tertibi elektrik göz, analitik elektrik göz, tizlik
elektrik göz we ş.m.

ktec
174

5

Aýratynlyklar

Ajaýyp galyplar gymmaty ýokarlandyrýar

Servo sürmek ulgamy basyşy we ýakyn aýlaw gözegçiligi astynda;we adaty sanjym galyplary bilen deňeşdirilende, onuň galyplaýyş takyklygy ep-esli gowulaşýar.

Çalt jogap

“Servo” sürüjisi çalt jogap berýär, çalt başlangyç wagty adaty sanjym bilen deňeşdirilende 50% ýokarlanýar.

Performanceokary öndürijilikV daşky gurşawy goramak

Doly enjam aýratynlyklary.Iow işleýiş sesi, hatda Iow tizligi bilen işleýän wagtynda has ýuwaş.

Dowamly ýag temperaturasy

Artykmaç yssynyň öňüni almak üçin motor çykaryjy gidrawlik ýagy proporsional hyzmat ediň.Sowuklamazdanam ep-esli suw tygşytlamagy gazanyp biler.

Uly energiýa tygşytlamak

Şol şertlerde adaty yzygiderli nasos sanjym galyplary bilen deňeşdirilende 20% -80% energiýa tygşytlap biler.

6

HYZMAT ÜPJÜNÇILIGI

Customer Müşderi üçin tehnologiki goldaw bilen bst çözgütlerini üpjün ediň
Customer Müşderiden has giňişleýin talaplary alyň
Customer Müşderi üçin iň oňat warianty saýlaň.
Customer Müşderä iň oňat maşynlaryň ululygyny saýlamaga kömek ediň
The Müşderä kömekçi maşynlar üçin çözgütleri bermäge kömek ediň.
Customer Müşderä elektrik / howa / suw täsirini dizaýn ediň 、
müşderi zawody.
Customer Müşderä iň oňat ýörite çözgütleri beriň.
Quality Gowy hilli maşynlary müşderä wagtynda gowşurmak.We
müşderi inerenerini we işçilerini taýýarlamak.
Times Wagtlaýyn gowşurmak.
Machines Gurnama maşynlary we sazlamak mugt.
The Inerener we işçileri mugt taýýarlamak.
● Khli KONGER maşynlaryny hyzmaty maşynlarda bereris
bütin durmuş.
All Müşderiler üçin bölekleri taýýarlady.

186
185

7

KORPORAT ŞAHYRY

şahadatnama
şahadatnama
şahadatnama
şahadatnama
şahadatnama
şahadatnama

170ton Sarp ediji elektronikasynyň sanjym galyplaýjy enjamy

Aýratynlyk

WPS 拼图 0

 

TEMPLATE SIZE

Snipaste_2022-10-28_18-56-28

Snipaste_2022-10-28_18-57-58

K-TEC170


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň