• baş_banner

Biz hakda

Biz hakda

Ningbo KONGER Machinery Co., Ltd.

adout_img_1
Biz kim

Ningbo Konger Machinery Co., Ltd., ösüşe ünsi jemleýän ýokary tehnologiýaly kärhana bolan Hytaýyň Ningbo şäherinde ("Injeksiýa galyplaýyş maşynynyň kapitaly" we "dünýäniň iň uly porty" ady bilen tanalýar) ýerleşýär. , ýörite sanjym galyplaýjy maşynlaryň önümçiligi, satuwy we hyzmatlary.Awtoulag zapas şaýlarynda, oýunjaklarda, gündelik zerur zatlarda, elektronika, lukmançylyk, gaplama, gurluşyk materiallary alogistika we beýleki köp sanly sanjym önümlerinde giňden ulanyldy.

Konger elmydama tehnologiki täzeliklere we söwda markasyna amal edýär.K-TEC servo energiýa tygşytlaýjy seriýa, sanjym galyplaýjy maşynyň adaty görnüşidir.Berkidiji güýç l00Tondan 1600Tona çenli, sanjym agramy 100g-den 12000g.

takmynan_img
takmynan_img

Şol bir wagtyň özünde, Konger CPS arassa iki reňkli seriýa, CMS garyşyk iki reňkli seriýa, PET çüýşäniň preform seriýasy / gündelik önümler seriýasy ýaly 30-a golaý ýörite görnüşli sanjym galyplaýyş maşynyny döretdi. Müşderilerimize has täsirli we peýdaly getiriň.Şeýle hem, Konger dünýädäki müşderiler üçin ähli programma çözgüdini we bir nokatly hyzmaty hödürleýär.

Soňky on ýylda halkaralaşmagyň ösüşi arkaly Konger köp gözleg we ösüş mümkinçiliklerini, önümçilik we marketing mümkinçiliklerini we tejribelerini döretdi.Konger maşynlary daşary ýurtlara eksport edilýär.

takmynan_img
Korporatiw medeniýet
takmynan_img
Tehniki artykmaçlyklary

Konger şu wagta çenli taslama ýa-da tehniki ugurda köp sanly içerki we daşary ýurt kompaniýalary bilen çuňňur hyzmatdaşlyga eýe.Konger doly hyzmat ulgamyny we toruny döretdi we Şanhaý, Guan Guangzhouou, Taizhou we Hytaýyň beýleki şäherleri ýaly banklary we agentleri döretdi.Mundan başga-da, Hindistanda, Wýetnamda, Türkiýede, Indoneziýada we başga-da ýigrimi-den gowrak paýlaýjy ýa-da wekil döredildi
hasaplaýjylar."Konger" markasynyň sanjym galyplaýyş maşynlaryny Hytaýda meşhur edýäris we bütin dünýäde meşhur edýäris.

takmynan_img
takmynan_img

TERJIME
Effokary öndürijilikli maşynlar şol bir iş şertinde has köp girdeji getirýär.

INTELLIGENT
Intelligenceokary akylly maşynlar.

Maşyn durmuşy
Qualityokary hilli maşynlar bilen rahat öndürmek üçin güýçli ýerzemin.

DURMUŞ
Has durnukly maşynlar, müşderi üçin has köp girdeji getirip biler.

Kwalifikasiýa şahadatnamasy
takmynan_img
şahadatnamasy
şahadatnamasy
şahadatnamasy
şahadatnamasy
şahadatnamasy