• baş_banner

“Feniks-230PE” Elektrik zarýadly ýarym ýokary tizlikli plastmassa sanjym galyplaýjy maşyn

“Feniks-230PE” Elektrik zarýadly ýarym ýokary tizlikli plastmassa sanjym galyplaýjy maşyn

Gysga düşündiriş:

Adaty sanjym galyplaýyş enjamy bilen deňeşdirilende, “Feniks / P” seriýasy has çalt sanjym tizligine eýe bolup, takmynan 150mm / s ýetip bilýär.Sanjym prosesinde adaty sanjym galyplaýyş maşynlarynyň käbir kemçiliklerini çözüp biler (meselem, suw bölekleri we ş.m.);

Müşderileriň takyk böleklere bolan ýokary talaplaryny kanagatlandyryp biler;

Çalt işlemäge bagyşlanan, esasanam takyk galyndylary ulanmak üçin amatly platin gurluşyny optimizirlemek bilen çäkli element tehniki derňew platasy dizaýny bilen;

Modully dizaýny kabul etmek, şol bir galyp gulplamak mehanizmi, sanjym mehanizmleriniň we nurbatlarynyň dürli aýratynlyklary bilen birleşip biler;

Adaty sanjym galyplaýyş maşynlary bilen deňeşdirilende, has uly çykyş güýjüne eýe.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň artykmaçlyklary

Perokary öndürijilikV Daşky gurşawy goramak

Performanceokary öndürijilikV daşky gurşawy goramak
Doly enjam aýratynlyklary.pes işleýän ses, hatda pes tizlikli iş wagtynda has ýuwaş.

Çalt jogap

“Servo” sürüjisi çalt jogap berýär, çalt başlangyç wagty adaty sanjym bilen deňeşdirilende 50% ýokarlanýar.

Ajaýyp galyp önümçiliginiň bahasy

Servo sürmek ulgamy basyşy we ýakyn aýlaw gözegçiligi astynda;we adaty sanjym galyplary bilen deňeşdirilende, onuň galyplaýyş takyklygy ep-esli gowulaşýar.

Dowamly nebit temperaturasy

Artykmaç ýylylygyň öňüni almak üçin hereketlendiriji hereketlendiriji gidrawlikoil proporsional hyzmat edýär. Sowuklamazdan hem ep-esli suw tygşytlap biler.

Esasy energiýa tygşytlamak

Şol bir şertlerde, adaty hemişelik eltiş nasos sanjym galyplary bilen deňeşdirilende 20% -80% energiýa tygşytlap biler.

Pho “Feniks” seriýasy elektrik we gidralaliki ulgamy ajaýyp birleşdirýär.Modul dizaýny hereketiň sinhronlaşmagyna hem ýetip biler.Şonuň üçin enjamyň ýokary öndürijiligi ony bazarda has bäsdeşlik edýär.
Eff Netijeli reaksiýa, ýokary tizlikli, ýokary sesli maşyn, bir wagtyň özünde köp funksiýaly işe ýetip we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp biler.
Machine Optimallaşdyrylan maşyn gurluşyny üýtgedýär, açylýan we ýapylýan galyndy tekiz we çalt we iş ömri has uzyn.
Shooting Ygtybarly atyş mehanizmi, professional plastifikasiýa konfigurasiýasy bilen nurbat, ýokary takyklyk, ýapyk aýlawly temperatura gözegçilik.

2222jpg

Önümiň beýany

1

GÖRNÜŞ BÖLÜMI

Ie Galstuk-barlar üstü gaty hrom bejergisini ulanýar, ol köne we çydamly.
Finite Çäklendirilen element tehniki derňew platanyň dizaýny bilen, platanyň gurluşyny optimallaşdyrmak, platanyň deformasiýasyny we ýarylmagyny azaltmak, gysmagyň takyklygyny ýokarlandyrmak we galyndy ýitgisini azaltmak.
● Awtomatiki merkezleşdirilen ýaglaýyş ulgamy, tehniki hyzmat çykdajylaryny azaldýar.
G Sgchronous dişli galyplary sazlamak, awtomatik galyplary sazlamak.
Machine Optimallaşdyrylan maşyn gurluşyny üýtgedýär, açylýan we ýapylýan galyndy tekiz we çalt we iş ömri has uzyn.

sss

2

INJEKSIYA BIRLEŞIGI

Single Täsin bir silindrli sanjym mehanizmi, bazardaky bir silindrli ýagyň fenolmenonyny çözmek, sanjymyň takyklygyny we sanjym sinhronizasiýasyny gowulandyrmak.
Different Dürli önümleriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli çig mal, dürli nurbat konfigurasiýalary üçin amatly optimal nurbat dizaýny.
Power Elektrik ulgamyny köpeltmek bilen, ähli maşyn has çalt, sanjym tizligi takmynan 150mm / s.
Ection Elektrik sanjymyny doly amala aşyrmak üçin sanjym bölümine top nurbat gurluşy gurlup bilner, sanjym tizligi 300-1000mm / s çenli bolup biler.

sssss

3

ELEKTRIK ulgam

● Dolandyryjy sanjym galyplarynyň ýörite kompýuterini kabul edýär
maşyn.Jogap has çalt we dolandyryş takyklygy has gowudyr.
Panel Panel reňkli sensor ekrany we ekranyň açyk işleýşi
has amatly. Birnäçe dil üçin goldaw.
Double Iki ýadroly mikroprosessorly ulgam ony ýokary tizlikli, seslere garşy, az energiýa sarp edýär.
● USB interfeýsi täzelenip ýa-da ulgam parametrlerini ätiýaçlandyryp bolýar.
● Içerki barlag Ethernet interfeýsi, amatly birikme.
Page Sahypa görkezmeleri ýaly akylly howpsuzlyk aýratynlyklary, Bejeriş maslahatlary we kepillik beriň.
● Sanjym basyşy, tizlik, ujy we basyş egrisi grafiki görkezilýär.

Jalar Duýduryş ýazgy funksiýasyny üýtgetmek üçin 120 topar we 120 topar bilen.
● Kompýuteriň öz-özüni barlamak funksiýasy we mehaniki näsazlyk duýduryşy.
Online Onlaýn analog giriş we çykyş nokatlaryny üpjün edýän I / O simulýasiýa mümkinçilikleri.
Corporate Anofis kompýuteriň üsti bilen birnäçe maşynyň bir wagtyň özünde gözegçiligini goldaýar, korporatiw dolandyryjylar.önümçilik prosesi, önümçilik çeşmelerini meýilleşdirmek boýunça tapawutlanýar.
● Ulanyjy üçin amatly dizaýn düzüliş manipulýasiýasy.
● Servo sürüjileri sanly gözegçilik we analog dolandyryşyň dürli dolandyryş usullaryna ýetip biler.
Standard Adaty geçiriş re modeimi elektrik göz, analitik elektrik göz, tizlikli elektrik göz we ş.m. hökmünde birnäçe ýapyk görnüşli gözegçilik enjamy.

111
fdf

4

KORPORAT ŞAHYRY

şahadatnama
şahadatnama
şahadatnama
şahadatnama
sdf
şahadatnama

Feniks / PE seriýasy

Orage Saklaýyş bölekleri ýokary seslenme, kemer tigirli nurbat gurluşy bilen pes inertial servo hereketlendirijini kabul etdi, Diňe takyklygy ýokarlandyryp bolman, energiýa tygşytlamagy hem mümkin.Goşma herekete ýetip biler, galyplaýyş siklini gysgaldyp biler;
Traditional Adaty sanjym galyplaýyş enjamy bilen deňeşdirilende, “Feniks / PE” seriýasy has çalt sanjym tizligine eýe bolup, takmynan 150mm / s ýetip bilýär.Sanjym prosesinde adaty sanjym galyplaýjy maşynlaryň käbir kemçiliklerini çözüp biler (meselem, suw bölekleri we ş.m.);
Fine Çalt işlemäge bagyşlanan, esasanam takyk galyndylary ulanmak üçin amatly platin gurluşyny optimizirlemek bilen çäkli element tehniki derňew platanyň dizaýny bilen;
Mod Modully dizaýny kabul etmek bilen, şol bir galyp gulplama mehanizmi, sanjym mehanizmleriniň we nurbatyň dürli aýratynlyklary bilen birleşip biler.

230PE

S;Önümçilikmi ýa-da söwda kompaniýasy?
J: Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Ningbo şäherinde öndüriji

S ,: Töleg möhletiňiz näçe?
J: Depozit hökmünde 30% TT, iberilmezden 70% TT we beýleki tölegler barada hem gepleşikler geçirilip bilner

S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
J: Goýumdan soň 30 iş gününiň içinde. (U98TS-U438TS)
goýumdan soň 60 iş gününiň içinde. (U508TS-U78OTS)
goýumdan soň 90 iş gününiň içinde. (U1080TS-U1850TS)
goýumdan soň 120 iş gününiň içinde. (U2400TS-U3400TS)

S: Hil meselesi bar bolsa näme etmeli?
J: Maşyn üçin 1 ýyl, nurbat we barrel üçin 6 aý kepillik bar (gaýtadan işlemek ýa-da gaýtadan işlenen materiallary öz içine almaýar).Thehli ätiýaçlyk şaýlary özümiz ýasaýarys, şonuň üçin hiline we bahasyna doly gözegçilik edip bileris.

S: Maşyny nädip gurmaly we enjamy nädip ulanmaly?
J: Işçileri taýýarlamak we maşyn gurmak üçin zawodyňyza inerener iberip bileris.

S: plastmassa önüm öndürmek isleýärin, ýöne laýyk maşyn modelini nädip saýlamalydygyny bilemok, näme etmeli?
J: Önümiň jikme-jiklikleri, ululygy, sagatda näçe önümi halaýandygyňyz barada bize arkaýyn boluň.Size gowy baha bilen gowy teklip hödürlemäge kömek ederis.

Aýratynlyk

WPS 拼图 0

TEMPLATE SIZE

Snipaste_2022-10-27_14-25-27

Snipaste_2022-10-27_14-26-02


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň