• baş_banner

Toolots Inc., Hytaýyň Ningbo şäherinde ýerleşýän Konger plastmassa sanjym galyplaýyş maşynlaryny öndüriji, ýokary ineredenerli maşynlary öndürijilerine baryp görýär

Toolots Inc., Hytaýyň Ningbo şäherinde ýerleşýän Konger plastmassa sanjym galyplaýyş maşynlaryny öndüriji, ýokary ineredenerli maşynlary öndürijilerine baryp görýär

NINGBO, Hytaý - 18-nji aprel, 2017-nji ýyl - Toolots Inc.Ningbo şäherinde ýerleşýän Konger bilen bolan duşuşyk, Amerikanyň önümçilik bazaryna senagat önümlerini täze potensial üpjün edijiler bilen aragatnaşyk gurmak üçin Hytaýyň gündogaryndaky dowam edýän söwda missiýasynyň bir bölegidi.

Konger, plastmassa sanjym galyplaýjy maşynlaryň köp hataryny öndürýär.“Konger Chameleon” seriýasynyň bir bölegi bolan gol goly, tükeniksiz kombinasiýalarda iki-üç dürli reňk garyşdyrmak ukybyna eýedir we sanjym tehnologiýasy galybyň içindäki yza süýşmegi azaldyp, galyndy ömrüni has uzaklaşdyrýar.

“Konger Demirgazyk Amerikanyň” satuw müdiri Lawrens Song ýokary tehnologiýaly zawodyň aýda takmynan 50-60 sany täze maşyn öndürip biljekdigini we bu önümlere islegiň ýokarydygyny aýtdy;müşderileri dünýäniň dürli künjeginden, ABŞ-dan Malaýziýa gelýär.“Konger” -iň baş müdiri Jerri Çi, iň täze tehnologiýalaryna we sanjym ulgamynyň içinde ýokary ineredenerli komponentlerine ynamly enjamlaryny islendik bäsdeşlere garşy goýjakdygyny aýtdy.

"Biziň hünärimiz Awstriýada döredilen iň täze tehnologiýany ulanyp maşyn öndürýär" -diýip, Ningbo şäheriniň owadan etegindäki Toolots-a önümçilik desgasyndan geçmezden ozal aýtdy.Öndüriji, umumy ýük tonnasy, Ningbo-ousousan porty esasynda dünýäniň iň işli portunyň golaýynda ýerleşýär;desga maşynlary halkara derejede ibermek ukybyna eýedir.

“Chameleon Series” aýdymy, “her bir plastmassa önüminiň birmeňzeş ululykda we görnüşde çykmagy üçin iki ýa-da üç reňk garyşdyrýar” diýdi, ýöne tamamlanandan soň her bir zat beýlekilerden tapawutlylykda özboluşly görnüş bilen çykýar.

“Toolots” ABŞ-nyň baş operasiýa işgäri Reýmond Çeng, “Toolots China” kompaniýasynyň baş iş dolandyryjysy Mason Wang, Global söwda hyzmatlary grantynyň müdiri Montgomeri, plastmassa sanjym galyplaýyş maşyn in Engineeneri Gary Krause, önüm dolandyryjysy Toni Çen we jemgyýetçilik gatnaşyklary müdiri Kris Foý ýygnaga gatnaşdy. Ningbo esasly öndürijiniň beýleki wekilleri.Konger, Amerikanyň önümçilik sarp edijisine aýratyn ýetmek üçin Toolots onlaýn bazaryna goşulmagy, Europeanewropada öndürilen iň täze tehnologiýany ulanyp, ýokary hilli enjamlary bäsdeşlik nyrhlarynda üpjün etmegi göz öňünde tutýar.

Gurallar köp sanly önümçilik üçin önümçilik prosesiniň her tapgyryny gözden geçirip, köp sanly önümçilik desgasyna aýlandy.Kongeriň maşynlary, iki-üç reňk garyşdyrýan bir gezek ulanylýan rezor üçin tutawaçlardan başlap, dürli galyňlykdaky käselere we başga-da köp dürli we ululykdaky plastmassa önümlerini öndürmäge ukyply.Kompaniýanyň hemmetaraplaýyn synag işiniň bir bölegi hökmünde, maşynlar iň ýokary derejededigini üpjün etmek üçin gaplamazdan ozal transformator arkaly guradylýar.

Kompaniýa, dünýä öndürijileri üçin ýörite plastmassa sanjym galyplaýyş maşynlaryny ýasamakda, olary her önümçilik sebtine ýa-da müşderiniň islegine görä dürli naprýa levelseniýe derejesinde gurmakda ýöriteleşendir.Halkara müşderiler üçin ýörite gurlan maşynlar Ningbo önümçilik kärhanasynda ýygnalýar.

Konger, Çameleon seriýasyna goşmaça, Kon-Tec we K-Series maşynlaryny öndürýär, senagat önümçiliginiň ähli görnüşlerine laýyk gelýän önümleriň hataryny jemleýär.Machineshli maşynlar iňlis dilinden mandarin hytaý diline çenli dokuz dürli dilde programmirlendi we goşmaça diller müşderiniň islegi boýunça programmalaşdyrylyp bilner.

Gurallar, Hytaýa söwda missiýasy wagtynda senagat öndürijileri bilen duşuşmagyny dowam etdirýär we ýakyn günlerde Kaliforniýada ýerleşýän onlaýn bazaryň giňelýän önüm liniýasyna goşmaçalar barada goşmaça bildirişler bolar.


Iş wagty: 19-2022-nji oktýabr