• baş_banner

Tehnologiýa bilen sanjym galyplaýyş maşyn senagatynyň geljegine öňdebaryjy

Tehnologiýa bilen sanjym galyplaýyş maşyn senagatynyň geljegine öňdebaryjy

24-nji aprelden 27-nji aprel aralygynda dört günlük “CHINAPLAS 2018 Chinaplas” Şanhaýda resmi taýdan tamamlandy.“Innowasiýa plastik geljegi” mowzugynda bu sergide dünýäniň 40 ýurdundan we sebitlerinden 3948 sergi öňdebaryjy tehnologiýalaryny pudaga täze görnüş bilen çykarar.Innowasiýa hereketini özen hökmünde alyp, pudagyň täze eýýamyna alyp barýar.
Hytaýda öňdebaryjy sanjym galyplaýyş maşyn öndürijisi hökmünde Ningbo Köln Machinery Co., Ltd. (mundan beýläk "Köln kazyýeti") hemişe "tehnologiýa" we "bitewilik" ösüş ýoly hökmünde garaýar we has döredijilikli çözgütler bermäge çalyşýar. ulanyjylar üçin.Sergide görkezilen CS230 sanjym galyplaýjy maşyn, müşderilere diňe goşa, garyşyk goşa we monohrom ýaly dürli reesimleri hödürlemän, durnuklylygy we önümiň hili bu pudakda birinji orunda durýar.Bu sergide, “Plastics Merchants Co., Ltd.” bu pudakda professional metbugat hökmünde Köln şäheriniň baş müdiri jenap Çi Jie bilen söhbetdeşlik geçirmäge mümkinçilik aldy.

2019030717191320
“Konger” -iň baş müdiri jenap Çi Jie (çepde)

Tehnologiýa + döredijilik has gowy ertir üçin “plastmassa”

CHINAPLAS 2018 sergisi “Innowasiýa plastik geljegi” mowzugyna esaslanýar we innowasiýa barada gürrüň edýär.Qi innowasiýa görnüşleriniň köpdügine ynanýar, ýöne onuň maksady "innowasiýa üçin täzelik" däl-de, müşderileriň maýa goýumlarynyň girdejisini gowulandyrmak.“Innowasiýa atmosfera tehnologiýasynyň tapawudy we amaly bazarlaryň tapawudy ýa-da işewürlik modelleriniň tapawudy hem täzelik.Bu meselede Çi: “Işewürlik modeli nukdaýnazaryndan Krone kazyýeti onlaýn we awtonom giňişleýin mahabat we mahabat tertibini işjeň öwrenýär we korporatiw marka habardarlygyny ýokarlandyrmaga çalyşýar.Tapawutlandyryş nukdaýnazaryndan, 2017-nji ýylda plastmassa pudagy ýokarlanýar. Şeýle-de bolsa, syýasat bazary we beýleki taraplar bilen bir önüm bilen “baha söweşi” hökmany suratda dar we dar bolar.Şonuň üçin önümler tapawutlandyryş nukdaýnazaryndan has uly we güýçli bolmaly.Bazary bölmek prosesinde kärhanalar bu barada pikirlenmeli.Inceňip bolmajak ýagdaýda ylmy gözlegleriň we önümleriň hili gaty möhümdir ".Çi şeýle hem sözüniň üstüni ýetirdi: "Hytaýda galyň we inçe hakda gürleşýändigimiz sebäpli hemme zat, esasanam uly söwda we söwda has-da möhümdir."

2019030717195436
Konger stendi

Hytaýyň senagat reformasynyň yzygiderli ösmegi bilen awtomatlaşdyryş, plastmassa maşynlary pudagynyň esasy ugruna öwrüldi.Häzirki wagtda awtomatlaşdyryş önümleriniň ösüşi diňe bir plastmassa önümleriniň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny ýokarlandyryp bilmez, eýsem plastmassa enjamlarynyň hilini we netijeliligini ýokarlandyryp biler.Pes sarp ediş önümçiligi.Senagat 4.0 üçin Qi: “Häzirki wagtda akylly bölüm, esasan, müşderilere uzakdaky maglumat kömegine ünsi jemleýär, bu müşderiler bilen hyzmatdaşlykda geleşik we aragatnaşyk çykdajylaryny ep-esli azaldar.Bu nukdaýnazardan, häzirki wagtda Forum iň esasy intellektiň üstünde işleýär we “ýönekeý” hem intellektiň özenidir. ”Geljekde Krone kazyýeti, global strategiýasy üçin berk binýady goýup, mehaniki awtomatlaşdyryş pudagyna has köp işçi güýji we serişdeleri goýberer.

Takyk ýerleşiş, global görün

Köln kazyýeti elmydama “takyk ýerleşiş we takyk satuw” strategiýasyny kabul etdi.Köpçülige niýetlenen.Maksatly müşderileriň takyk satuwy üçin, müşderiniň isleglerine görä öndürilen önümler.Diňe mahabat çykdajylaryny tygşytlamak bilen çäklenmän, satuw nukdaýnazaryndan has köp maksatly.Şol bir wagtyň özünde, sanjym galyplaýjy maşynlary Europeanewropa bazarynda satmak üçin “toplumlaýyn” çözgütleriň usullaryndan we tejribesinden öwrenýäris we hyzmat nukdaýnazaryndan müşderileriň isleglerini has gowy kanagatlandyrýarys.

Köln 2018-nji ýylyň ikinji ýarymynda halkara bazaryna çykmak üçin Eýranda, Wýetnamda we Hindistanda hyzmatdaşlyga başlar.Bahasy nukdaýnazaryndan, önümçilik prosesini optimizirlemek we bazar bilen bilelikde önümçilik bahasyna berk gözegçilik etmek arkaly önüm has bäsdeşlik edýär.Halkara işewürligiň häzirki görnüşi üçin Çi Jie hem öz pikirini aýtdy: häzirki wagtda dünýäde bäsdeşlik we hyzmatdaşlyk biri-birine gabat gelmeýär.Kompaniýa hökmünde bu ýagdaýdan peýdalanmaly.Gaty optimist we pessimist bolmagyň ýerine, dogry wagt tapyp, başlangyç görkezmek has gowudyr.

Kompaniýanyň “müşderilere iň ýokary enjamyň hilini, iň täze tehnologiýany we ajaýyp öndürijiligi we giň hyzmaty hödürlemek” işewürlik pelsepesiniň iň amatly wagtda başlangyç edip, dünýä bazaryny açjakdygyna ynanýarys.


Iş wagty: 19-2022-nji oktýabr