• baş_banner

Bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny nädip ýokarlandyrmalydygyny görmek üçin sanjym galyplaýjy maşyn kompaniýalary

Bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny nädip ýokarlandyrmalydygyny görmek üçin sanjym galyplaýjy maşyn kompaniýalary

Statistikalara görä, Hytaýyň plastmassa enjamlarynyň takmynan 70% sanjym galyplaýjy maşyn.ABŞ, Japanaponiýa, Germaniýa, Italiýa we Kanada ýaly esasy öndüriji ýurtlaryň nukdaýnazaryndan, sanjym galyplaýjy maşynlaryň önümçiligi ýylsaýyn köpelýär we plastmassa enjamlarynyň iň köp bölegini tutýar.

Hytaýyň sanjym galyplaýyş bazarynyň çalt ösmegi bilen baglanyşykly esasy önümçilik tehnologiýasyny ulanmak we gözleg we ösüş bu pudakda üns merkezine öwrüler.Gözleg we gözleg tendensiýalaryna, gaýtadan işleýän enjamlara, tehnologiýa amaly programmalaryna we içerde we daşary ýurtda sanjym galyplary üçin esasy tehnologiýalaryň ugurlaryna düşünmek kompaniýalar üçin önümiň aýratynlyklaryny gowulandyrmak we bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin möhümdir.

Sanjym galyplaýyş pudagynda 2006-njy ýylda sanjym galyplarynyň paýy hasam ýokarlandy, gyzgyn işleýän galyplaryň we gaz kömegi bilen galyplaryň derejesi hasam gowulaşdy we sanjym galyplary mukdar we hil taýdan çalt ösdi.Hytaýda iň uly sanjym galyplary toplumy 50 tonnadan geçdi.Iň takyk sanjym galyplarynyň takyklygy 2 mikrona ýetdi.CAD / CAM tehnologiýasynyň meşhur bolmagy bilen bir hatarda, CAE tehnologiýasy barha giňden ulanylýar.

Häzirki önümçilikde, sanjym maşynlarynyň hemmesine diýen ýaly sanjym basyşy, plastmassanyň ýa-da nurbatyň ýokarsyndaky basyşa esaslanýar.Sanjym galyplaýyş prosesinde sanjym basyşy, plastmassanyň barrelden boşluga çenli hereketine garşylygy, eremegi doldurmagyň tizligini we eremegiň gysylmagyny ýeňip geçmekdir.

Sanjym galyplaýjy maşyn energiýasyny tygşytlamak, çykdajylary tygşytlamak esasy zat

Sanjym galyplaýjy maşyn, Hytaýda öndürilen we ulanylýan plastmassa maşynlarynyň iň köp görnüşidir, şeýle hem Hytaýyň plastmassa maşynlarynyň eksportyna kömekçi bolup durýar.1950-nji ýyllaryň ahyrynda Hytaýda ilkinji sanjym galyplaýjy maşyn öndürildi.Şeýle-de bolsa, şol wagt enjamlaryň tehniki mazmunynyň pesligi sebäpli, plastik gutular, plastik deprekler we plastmassa küýzeler ýaly gündelik zerur zatlary öndürmek üçin umumy maksatly plastmassalary ulanmak mümkin boldy.Sanjym galyplaýyş tehnologiýasy Hytaýda çalt ösdi we täze tehnologiýalar we täze enjamlar birin-birin ýüze çykýar.Kompýuter ýokary awtomatlaşdyrylan.Awtomatlaşdyryş, bir maşynly köp funksiýaly, köp görnüşli kömekçi enjamlar, çalt kombinasiýa we aňsat gurnama we tehniki hyzmat tendensiýa öwrüler.

Sanjym galyplaýjy maşynlaryň energiýa sarp edilişini azaltsaňyz, diňe sanjym galyplaýjy maşyn kompaniýalarynyň çykdajylaryny azaldyp bilmän, içerki daşky gurşawy goramaga hem goşant goşup bilersiňiz.Bu pudak, Hytaýyň plastmassa maşynlary pudagynyň özgerdilmegine we kämilleşdirilmegine we täze senagat gurluşynyň gurulmagyna energiýa tygşytlaýjy we howpsuz sanjym galyplaýjy maşyn önümleriniň möhüm rol we oňyn täsir edýändigine ynanýar.

Adaty plastmassa enjamlary hem energiýa tygşytlamak meselesinde belli bir potensiala eýe, sebäbi öňki dizaýnlar köplenç diňe bir enjamyň önümçilik kuwwatyna gönükdirilýär.Energiýany tygşytlaýan plastmassa enjamlarynyň dizaýnynda önümçiligiň tizligi iň möhüm görkeziji däl, iň möhüm görkeziji birlik agram önümlerini gaýtadan işleýän energiýa sarp edilişidir.Şonuň üçin enjamyň mehaniki gurluşy, dolandyryş tertibi we iş prosesi şertleri iň az energiýa sarp edilişine esaslanyp optimallaşdyrylmalydyr.

Häzirki wagtda Dongguanda sanjym galyplaýyş maşynlary pudagynda energiýa tygşytlaýjy inwertor we servo hereketlendirijiniň iki sany kämillik usuly bar we sero hereketlendirijileri has giňden kabul edilýär.“Servo” energiýa tygşytlaýjy seriýaly sanjym galyplaýjy maşyn, ýokary öndürijilikli sero üýtgeýän tizlik güýji dolandyryş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Sanjym galyplaýyş maşynynyň galyplaýyş prosesinde dürli basyş akymy üçin dürli ýygylyk çykarylýar we servo motoryny sanjym galyplaryna durmuşa geçirmek üçin basyş akymyna takyk ýapyk gözegçilik amala aşyrylýar.Energyokary tizlikli jogap we energiýa tygşytlaýjy energiýa talaplaryny optimal sazlamak we awtomatiki sazlamak.

Umumy sanjym galyplaýjy maşyn, ýag bilen üpjün etmek üçin kesgitli nasos ulanýar.Sanjym galyplaýyş prosesiniň dürli hereketleri tizlik we basyş üçin dürli talaplara eýedir.Artykmaç ýagy yzyna gaýtarmak arkaly sazlamak üçin sanjym galyplaýjy maşynyň proporsional klapanyny ulanýar.Fuelangyç guýusyna gaýdyp gelsek, hereketlendirijiniň aýlanma tizligi tutuş prosesde üýtgewsiz bolýar, şonuň üçin nebit üpjünçiliginiň mukdary hem kesgitlenýär we ýerine ýetiriş çäresi aralyk bolansoň, doly ýük bolmagy ähtimal däl, şonuň üçin mukdarda nebit üpjünçiligi örän uly.Biderek ýerleriň azyndan 35-50% boljakdygy çak edilýär.

“Servo” hereketlendirijisi bu galyndy giňişligine, sanjym galyplaýyş maşynynyň san dolandyryş ulgamyndan proporsional basyşy we proporsional akym signalyny hakyky wagtda kesgitlemäge, her iş şerti üçin zerur bolan hereketlendirijiniň tizligini öz wagtynda sazlamaga (ýagny akym kadalaşdyrylyşyna) gönükdirilendir. nasos akymy we basyşy, Ulgamyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýeterlik we işlemeýän ýagdaýda hereketlendirijini işlemegini bes ediň, energiýa tygşytlaýyş meýdançasy hasam artar, şonuň üçin sanjymyň sero energiýa tygşytlaýjy öwrülişigi galyplaýjy maşyn gowy energiýa tygşytlaýjy täsir edip biler.

Sanjym galyplaýjy maşyn kompaniýalary üçin käbir maslahatlar

Ilki bilen eksporta gönükdirilen ösüş strategiýasyny döretmeli, eksporty güýçli giňeltmeli we önümlerimiziň halkara bazaryna çykmagy üçin şert döretmeli.Hususan-da, ýokary önümler eksport tagallalaryny güýçlendirip, bazar paýyny ýokarlandyrmalydyr.Daşary ýurt gözleg institutlaryna, kärhanalara, esasanam Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Afrika, Russiýa we Gündogar Europeewropa gitmäge has köp kärhanany höweslendiriň.


Iş wagty: 19-2022-nji oktýabr