• baş_banner

Sanjym galyplaýyş hünärmeniniň gysgaça mazmuny: iki plastinka sanjym galyplaýyş maşynynyň ösüşiniň dört esasy ugry

Sanjym galyplaýyş hünärmeniniň gysgaça mazmuny: iki plastinka sanjym galyplaýyş maşynynyň ösüşiniň dört esasy ugry

Baglanyşykly tehnologiýalaryň ösmegi we sanjym galyplaýyş maşynlary üçin sanjym galyplaýyş maşynlarynyň talaplarynyň kämilleşdirilmegi bilen, iki plastinka sanjym galyplaýyş maşynlary, ähli elektrik sanjym galyplaýyş maşynlary we çybyk sanjym galyplaýjy maşynlar ýaly sanjym galyplaýyş maşynlarynyň täze modelleri boldy. ösdi.“Iki tabakly sanjym galyplaýjy maşyn, 1970-80-nji ýyllarda 1970-nji we 1980-nji ýyllarda girizileninden bäri 1970-nji we 1980-nji ýyllarda noldan döredildi.Soňky ýyllarda iki plastinka sanjym galyplaýjy maşyn ykjam we energiýa tygşytly.Ulanyjylar tarapyndan giňden garşylandy.Arassa iki plastinka gysýan maşyn ýuwaş-ýuwaşdan orta we uly sanjym galyplaýjy maşynlaryň esasy akymyna öwrüldi.

Iki plastinka sanjym galyplaýjy maşyn, Hytaýda köp sanly sanjym galyplaýyş maşyn kärhanalarynyň esasy ösüş maksadyna öwrüldi.Iki plastinka sanjym galyplaýjy maşynda haýsy täzelikler bar?Geljekde ösüş meýilleri haýsylar?Gaiti International, Lijin Group we Yizumi sanjym galyplary boýunça hünärmenler hakda näme pikir edýärsiňiz?

 

1-nji tendensiýa: Orta we uly göwrümli maşynlaryň ösüşi, uly sanjym galyplaýyş ulgamlarynyň sany köpeldi

“Iki tabakly sanjym galyplaýjy maşyn ilki baş ugruň ugrunda işlenip düzüldi.10000kN ýa-da has ýokary modele ýetmek zerur.Iki tabakly maşyn ösümlik meýdanyny tygşytlamak üçin ulanylýar.Indi zawodyň ýerleşişi has jikme-jik we kosmos artykmaçlygy bolan orta ölçegli iki plastinka sanjym galyplaýjy maşyn bar.Adaty üç tabakly kiçi we orta ölçegli sanjym galyplaýjy maşynlara isleg çalt, ýöne poluň meýdany uly.Häzirki wagtda tehnologiýa arkaly toplanan we täzelenen orta ölçegli iki plastinka sanjym galyplaýjy maşyn hem ulanyjynyň tizligini we takyklygyny kanagatlandyryp biler.Şonuň üçin iki plastinka sanjym galyplaýjy maşynyň orta ölçegli maşyna ösdürilmegi Hytaýyň sanjym galyplaýyş maşynynyň ösüş tendensiýalarynyň birine öwrüler "-diýdi Gaiti tehnologiýasynyň müdiriniň orunbasary Gao Şikan.

“Hytaýyň milli munisipal in engineeringenerçiliginiň, demir ýol tranzitiniň we uçar, ýokary tizlikli demirýol, awtoulag otlusy we beýleki strategiki zerurlyklar ýaly çalt ösmegi bilen, uly göwrümli iki plastinka sanjym galyplaýjy maşynlar üçin uly plastmassa böleklerine isleg bar artýar.Häzirki wagtda Hytaýyň iri iki plastinka sanjym galyplaýjy maşyn tehnologiýasy, halkara sanjym galyplaýyş maşynlary pudagynda öňdebaryjy orunda durýar.Bu, Hytaýyň iki plastinka sanjym galyplaýyş maşynynyň önümçilik artykmaçlygy we geljekki sanjym galyplaýyş maşynlarynyň ösüş meýillerinden biridir "-diýdi Gao Şikan.

Gao Şikuanyň pikiriçe, häzirki Gaitide iki plastinka sanjym galyplaýjy maşyn, 4500KN-88000KN-den gysyş güýji bolan 20-den gowrak modeli öz içine alýar.Olaryň arasynda, 88,000KN galyndy güýji bolan ultra-uly arassa iki plastinka sanjym galyplaýjy maşyn, sanjym kuwwaty 518000 sm3 we galyp 9200mm.Çukuryň çuňlugy Aziýada iň uly super sanjym galyplaýjy maşyn.

“Lijin Group” -yň halkara direktory Feng Jiýuan hem gönüden-göni we täsirli gurluş aýratynlyklary sebäpli ultra-uly sanjym galyplaýyş maşynlaryny ulanmak we üznüksiz ösdürmek, esasanam 4500 tonnadan gowrak sanjym galyplaýyş ulgamlarynyň sany ep-esli gowulaşdy diýip hasaplaýar. artar.

“Örän uly sanjym galyplary pudagynda, FORZA-nyň güýji;4500-7000 tonna seriýaly, ýokary öndürijilikli nurbat eredýän silindr öwrüliş programmasyny üpjün edip, ulgam gysga wagtyň içinde awtoulag bamperi bilen gaýtadan işlenip bilner, ýokary tizlikli otly yşyklandyryjy lampa goýmasy öndürmek üçin kompýuter bilen çalşylýar "-diýdi Feng Jiýuan.

 

2-nji tendensiýa: Elektro-gidrawlik birleşme, sanjym prosesini gowulandyrmak

Orta we uly göwrümli maşynlary ösdürmekden başga-da, Gao Şikan elektro-gidrawliki birleşmäniň ikinji tagta maşynynyň ösüş tendensiýasydygyny aýtdy.“Elektro-gidrawlik birleşme elektrik we gidrawliki artykmaçlyklary birleşdirýär.Elektro-gidrawlik gibrid güýjüni ulanmak bilen, ýokary takyklygyň, çaltlygyň, energiýany tygşytlamagyň, daşky gurşawy goramagyň, ygtybarlylygyň we çydamlylygyň tehniki artykmaçlyklaryna eýe.“Elektrik deslapky görnüşi ulanylsa, elektrik hereketlendirijisi bilen hereket edýär.Häzirki wagtda awtoulag pudagynda has giňden ýaýran sanjym galyplarynyň galan bölegini gidrawliki usulda sürüň "-diýdi Gao Şikan.

Ikinji tagtanyň maşynynyň taslama menejeri Hou ongong, iki plastinka sanjym galyplaýyş maşynynyň, ýörite nebit zynjyryny we dolandyryş programma üpjünçiligini ösdürmek arkaly dört gysgyçly ýokary basyşly silindrlere garaşsyz ýapyk gözegçilik edip biljekdigini aýtdy.Berkidiji bölegi bir hereket siklinde birnäçe basyşy amala aşyryp biler.Basyşy ýeňilleşdirmek, pes içerki stres we ýokary paralellikli awtoulag içerki böleklerini öndürip biler, meselem, awtoulagyň aç-açan gün şöhlesi.2016-njy ýylda CHINAPLAS tarapyndan görkezilen UN1300DP-9000 ikinji tagtada, Yizumi 20μm / 2ms paralelizme gözegçilik takyklygy bilen gurlan deri awtoulag oturgyjyny öndürýän şuňa meňzeş funksiýa modelini döretdi.

 

3-nji tendensiýa: Maglumat paýlaşmagy gazanmak üçin işlemek we akylly enjamlar

Häzirki wagtda ikinji tagtanyň başga bir ugry enjamlaryň işleýşinde we enjamlaryň intellektinde-de öz beýanyny tapdy.Gao Şikuanyň pikiriçe, “enjamyň funksiýalary çyzgyç funksiýasy, şablonyň mikro köpüklemek funksiýasy we enjamyň akyllylygy ýaly köpdürlidir.Machineeke maşyny awtomatlaşdyrmagyň derejesi we birnäçe sanjym galyplaýyş maşynlarynyň sanjym galyp ussahanalarynyň merkezleşdirilen gözegçilik we toplumlaýyn dolandyryşy önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp biler. ”

Feng Jiýuan geljekki iki tagtaly maşynyň 6 okly robot amaly, gaýtadan işlemegi, basyş sanjymy, berkitme we Tandem galyndylary ýaly ýörite amaly amallary öz içine alýan köp sanly awtomatlaşdyryş çözgütlerini hem kabul etjekdigini aýtdy.

“Çalt, durnukly we standart ikinji tagtanyň geljekki ösüş tendensiýasy bolar.1000-den pes orta ölçegli iki tabakly maşyn bazary ýokarlanar.Iki tabakly maşyn tehnologiýasynyň kämillik derejesi we iki tabakly maşynyň artykmaçlyklaryny bazaryň ykrar etmegi bilen, orta ölçegli iki tabakly maşyn hökmany suratda ýokary netijelilikli sanjym galyplaýyş ulgamynyň gözlegidir.Çalt, yzygiderli we gutulgysyz saýlaw.Öňümizdäki birnäçe ýylda çalt gaplamak we PET bazarlarynda ikinji tagtada oturgyç bolar! ”Feng Jiýuan sözüniň üstüni ýetirdi.Hou ongongping, şeýle hem, “sanjym galyplaýjy maşyn we periferiýa enjamlary, kabul ediji kompýuteriň toplumlaýyn aragatnaşyk aragatnaşygy, maglumatlary hakyky wagtda paýlaşmak ikinji tagtanyň ösüş tendensiýalarynyň biridigini” aýtdy.Mysal üçin, Hou ongongping: “2016-njy ýylda Europeewropa eksport edilen iki tagtaly maşynlarymyzyň DP seriýaly modelleriniň hemmesi gyzgyn ylgaýjylar, magnit şablonlary, galyndy temperatura maşynlary, neýtron garaşsyz gözegçilik, manipulýatorlar we üýtgeýän platformalar bilen aragatnaşyk saklaýar.örän beýik."

 

4-nji tendensiýa: Programma gönükdirilen, köp reňkli we köp materially sanjym

Sarp edijileriň önümlere bolan isleginiň artmagy bilen köp reňkli we köp materially sanjym ikinji tagtanyň maşynynyň ösüş tendensiýasydyr.

Yizhi Mijiniň taslama menejeri Hou ongongping: "Meniň pikirimçe, awtoulag pudagynyň käbir ugurlarynda ikinji tagtanyň ösüşi awtoulagyň rahatlygy tejribesiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin awtoulagyň ýeňil agramy bilen birleşdiriler"."M görnüşi has reňkli maşyn gurluşy bolsa."

Hou ongongping, iki plastinka sanjym galyplaýjy maşynyň hereket edýän plastinkadaky ilik we guýruk plastinkasyny goýmaýandygyny, M görnüşli köp reňkli maşyn gurluşyny amala aşyrmak üçin keseligine atyş platformasyny goşmagyň has amatlydygyny düşündirdi.Bu gurluş, galybyň gorizontal öwrüm stolunyň ösüşi bilen utgaşyp, netijeliligi iki esse köpeldýän we gysyş güýjüni ýarym esse azaldýan köp reňkli önümleri öndürýär.

“K2016-da UN800DP görkezjek bolsak, 16g V görnüşli mikro sub-sanjym stoly bilen birleşdirilen, ýokary reňkli awtoulag zapas şaýlary önümleriniň önümçiligini simulirläp, iki reňkli sanjym galyplaryny ulanyp, adaty maşyn esasy basgançagydyr. rezin we ýumşak kauçuk, awtoulagyň rahatlygyny ýokarlandyrmak üçin.Hou Houping, köp reňkli sanjym galyplaýyş maşynynyň içindäki aýlanýan stol, slaýd stoly, aýlanýan stol we beýleki tehnologiýalar ýaly galyndy tehnologiýasyny birleşdirip, awtoulagyň tagamyny ýokarlandyrmak üçin dürli ýakymly önümleri öndürmek üçin Hou Houping sözüniň üstüni ýetirdi.

Feng Jiýuan häzirki wagtda FORZA III450-7000 tonna iki tabakly maşynyň güýjüniň, awtoulag sanjym bölekleriniň sanjym galyplarynyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin Europeewropada we Amerikada giňden ulanylýan ýokary takyk bir silindrli sanjym galyplaýyş ulgamyny kabul edýändigini aýtdy.Mundan başga-da, Lijin ikinji tagta platformasynda has ygtybarly ösdi.Öý enjamlarynda, awtoulag yşyklandyryşynda, gurluşyk materiallarynda we beýleki goşundylarda ulanmak üçin iki reňkli, üç reňkli maşyn.TPörite TPE we agaç-plastmassa materiallary üçin köp materially sanjym galyplary.

 

Hytaýyň ikinji tagtasynyň ösüşi taryhyň täze bölümine girer

Gao Şikuanyň pikiriçe, Hytaýyň 2025-nji ýyldaky milli strategiýasynyň durmuşa geçirilmegi bilen, Hytaýyň iki plastinka sanjym galyplaýyş maşynyny ösdürmek, senagat düzedişini çaltlaşdyrmak, tehnologiki taýdan kämilleşdirmegi gazanmak, iki plastinka sanjym galyplaýyş maşynyny önümçilige gönükdirilen önümçilikden hyzmatlara gönükdirmek üçin Hytaýyň plastmassa önümleri üçin önümçilik, hilini we netijeliligini ýokarlandyrmak, Hytaýyň ykdysady we jemgyýetçilik ösüşini we milli goranyş gurluşygyny üpjün etmek, Hytaýyň iki plastinka sanjym galyplaýyş maşynynyň geljekki ösüş ugry we esasy taryhy mümkinçilikleri bolar.

Feng Jiýuan şeýle diýdi: “20 ýyldan gowrak ösüşden soň içerki ikinji plastinka maşyn bazary kem-kemden ösdi.Müşderiler ikinji tagtanyň maşynynyň talaplaryny we täze amaly talaplary we bökmek derejesini kesgitlemek üçin enjamy saýlanda, muny düşündirip biler.Bu aňsat däl, Hytaýyň soňky on ýylda dünýädäki zawodlardaky tejribesi we mahabaty gaty gowy.Ikinji tagtanyň peýda bolmagy daşary ýurt önümçilik tehnologiýalarynyň ajaýyp birleşmegini üpjün eder, ikinji tagt bazary bolsa taryh bölümini hökman garşy alar! "

"Adaty üç tabakly maşyn bilen deňeşdirilende, ikinji tagta maşynynyň ýönekeý mehaniki gurluşy, az meýdany, az hereket edýän bölekleri, az sarp ediş gymmaty, az energiýa sarp etmegi we ş.m. Bu sanjym galyplaýyş maşyn senagatynyň ösüş ugry". Hou ongongping aýtdy.D1 seriýaly iki plastinka sanjym galyplaýjy maşyn ýylyň ikinji ýarymynda bazara çykarylar we 17 ýyldan doly satuwa çykarylar.Şeýle hem bu tendensiýa jogap.Adaty orta we uly üç tagtaly maşynyň çalyşmagy ýa-da täzelenmegi hökmünde kesgitleýäris.Bu bazar gaty uly, ilki bilen kämillik tehnologiýasy, laýyk gurluş, durnukly we ygtybarly öndürijilik talap edýär we orta we uly üç tagtaly maşynlaryň müşderileriniň köpüsi muny kabul edip biler. ”


Iş wagty: 19-2022-nji oktýabr