• baş_banner

Quagdaýyň seljermesi we sanjym galyplaýjy maşyn pudagynyň geljekdäki ösüşi

Quagdaýyň seljermesi we sanjym galyplaýjy maşyn pudagynyň geljekdäki ösüşi

Plastmassa önümlerine bazaryň isleginiň artmagy bilen, sanjym galyplaýjy enjam enjamlarynyň kämilleşdirilmegi hem has çaltlaşýar.Irki sanjym galyplaýyş maşynlarynyň hemmesi gidrawliki bolup, soňky ýyllarda elektrik takyklygy sanjym galyplaýyş maşynlary barha köpeldi.

Hytaý Bütindünýä Söwda Guramasyna (BSG) goşulandan soň, daşary ýurt maşynlary öndürýän senagat Hytaýa geçmegini çaltlaşdyrdy.Germaniýa Demark, Krupp, Badenfeld we Sumitomo Heavy Industries ýaly dünýäde belli sanjym galyplaýyş maşyn kompaniýalary yzygiderli “Hytaýda ornaşdylar, käbirleri tehnologiýa merkezlerini döretdiler.Daşary ýurt sanjym galyplaýjy maşyn öndürijileriniň girmegi, hytaý sanjym galyplaýyş maşynlary pudagyna janlylyk getirdi we şol bir wagtyň özünde Hytaýyň sanjym galyplaýyş maşyn öndürijileri üçin mümkinçilikleri we kynçylyklary doldurdy.

Häzirki wagtda Hytaýyň sanjym galyplaýyş maşyn önümleri esasan umumy maksatly kiçi we orta enjamlarda jemlenendir.1980-nji we 1990-njy ýyllarda pes derejeli önümleriň üpjünçiligi islegden ýokarydy, önümçilik kuwwaty aşa köpdi we kompaniýanyň netijeliligi peseldi.Käbir görnüşler, esasanam aşa takyk uly göwrümli ýokary derejeli önümler henizem boş we henizem import edilmeli.2001-nji ýyldaky statistikalara görä, Hytaý 1,12 milliard ABŞ dollaryny daşary ýurt walýutasyny ulanyp, sanjym galyplaýyş maşynlaryny import etdi, eksport sanjym galyplaýyş maşynlary bolsa bary-ýogy 130 million ABŞ dollary gazandy we import eksportdan has uly.

-Hli gidrawliki sanjym galyplaýyş maşynynyň takyklygy we çylşyrymly şekilleri düzmekde köp özboluşly artykmaçlyklary bar.Adaty bir silindrli suwukdan doldurylan we köp silindrli suwukdan doldurylan görnüşden iki plastinka gönüden-göni basylýan häzirki iki plastinka göni basyş görnüşine öwrüldi.Iň wekili, ýöne dolandyryş tehnologiýasy kyn, işlemegiň takyklygy ýokary we gidrawlik tehnologiýasyny özleşdirmek kyn.

Electrichli elektrikli sanjym galyplaýjy maşyn, esasanam daşky gurşawy goramak we energiýa tygşytlamak babatynda birnäçe artykmaçlyga eýedir.Servo motoryna sanjym gözegçiliginiň ýokary takyklygy sebäpli aýlanma tizligi hem durnukly we birnäçe basgançakda sazlanyp bilner.Şeýle-de bolsa, ähli elektrikli sanjym galyplaýyş maşynlary doly gidrawliki sanjym galyplaýyş maşynlary ýaly çydamly däl, doly gidrawliki sanjym galyplaýyş maşynlary takyklygy üpjün etmek üçin ýapyk görnüşli gözegçilikli sero klapanlaryny ulanmalydyr we sero klapanlary gymmat we gymmat.

Elektrik-gidrawlik sanjym galyplaýjy maşyn, gidrawliki we elektrik hereketlendirijisini birleşdirýän täze sanjym galyplaýjy maşyn.Doly gidrawlik sanjym galyplaýjy maşynyň ýokary öndürijilikli we ähli elektrik energiýasyny tygşytlaýan artykmaçlyklaryny birleşdirýär.Bu elektrik-gidrawliki birleşdirilen sanjym galyplaýjy maşyn, sanjym galyplaýyş maşyn tehnologiýasynyň ösüş ugruna öwrüldi.Sanjym galyplaýyş pudagy çalt ösüş mümkinçiligine duçar bolýar.Şeýle-de bolsa, sanjym galyp önümleriniň çykdajy gurluşynda elektrik energiýasynyň çykdajylary ep-esli bölegini tutýar.Sanjym galyplaýjy maşyn enjamlary prosesiniň talaplaryna laýyklykda, sanjym motorly ýag nasos hereketlendirijisi, enjamyň umumy sarp edilişiniň ep-esli bölegini sarp edýär.50% -65%, şonuň üçin energiýa tygşytlamak üçin uly mümkinçiliklere eýe.“Energiýany tygşytlaýan” sanjym galyplaýyş maşynlarynyň täze neslini taslamak we öndürmek, meselelere üns bermek we çözmek üçin derwaýys zerurlyga öwrüldi.


Iş wagty: 19-2022-nji oktýabr